Regulamin

Regulamin Sprzedaży/Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 22.04.2016 r.
I. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez spółkę MAT USŁUGI INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000536979, NIP 6761013404, Regon 350667888, z kapitałem podstawowym 1 900 835 zł, w całości wpłaconym i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym sklep.mat.net.pl zwanym dalej Klientem, a firmą MAT Usługi Informatyczne Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

4. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego sklep.mat.net.pl

5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym sklep.mat.net.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane. Oznaczenie może być grawerowane.

6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

7. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.mat.net.pl wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (ceny netto). Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

8. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.mat.net.pl

9. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów: o przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata), o gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

10. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

11. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

12. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy jednorazowym zakupie lub rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

14. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

15. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: MAT Usługi Informatyczne Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków lub elektronicznie na adres wszystko@mat.net.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Sprzedaż treści cyfrowych

16. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

17. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).

18. W umowach o dostarczanie treści cyfrowych Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.

19. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze akceptacji umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

20. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika. Sprzedawca nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

21. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

22. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.

23. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IV. Realizacja zamówienia

24. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej sklep.mat.net.pl/rejestracja i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

25. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość: o dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.mat.net.pl, o jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów, o jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach, o opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony, o prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego, o współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line sklep.mat.net.pl.

26. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

27. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

28. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient: o wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sprzedającego i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy przez Sprzedającego,
  • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy sklep.mat.net.pl, o powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego sklep.mat.net.pl, o może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

29. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

30. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym sklep.mat.net.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

31. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane. 32. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 14 niniejszego Regulaminu.

V. Dostawa

33. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym sklep.mat.net.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

34. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

35. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie sklep.mat.net.pl/dostawa.

36. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia podawany jest przy każdym produkcie.

37. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

38. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DPD odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

39. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem wszystko@mat.net.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej DPD.

40. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem wszystko@mat.net.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

41. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Sprzedawca może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.  

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

42. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sprzedającego (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). sklep.mat.net.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: wszystko@mat.net.pl

43. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej sklep.mat.net.pl.

44. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

45. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; o w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o zawartej w drodze aukcji publicznej; o o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

46. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

47. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym sklep.mat.net.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

48. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

49. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

50. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

51. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

52. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). sklep.mat.net.pl informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

VII. Reklamacje

53. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

54. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

55. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

56. Reklamowany towar należy dostarczyć pod adres wskazany przez Sprzedawcę.

57. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną numerem nadanym przez Sprzedawcę. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

58. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

59. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

60. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

61. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). 62. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl